Związek między zachorowaniem na AIDS a poziomem selenu we krwi i glebie

Dłuższy czas temu natrafiłem na książkę „What Really Causes AIDS” (Co tak na prawdę wywołuje AIDS? – tłumaczenie W.M.) napisaną przez  HAROLD D. FOSTER.  Jest w niej kilka smaczków, które zasługują na rozpowszechnienie…

Zanim jednak podam dodam, że większość próbek gleby, które dostałem ma znaczne deficyty selenu. Przykładowo poziom zapewniający brak deficytu selenu u przeżuwaczy to powyżej 0.5 ppm (albo 0.5 mg/kg gleby). Większość próbek, które do mnie doszły miała około 0.02, czyli 25 razy mniej…

AIDS HIV leczenie Selen

Oto dwa  przetłumaczone przeze mnie fragmenty:

 

Anomalia nr. 3: Niedobór selenu

Zdrowa osoba ma poziom limfocytów T CD4 (komórek pomocników limfocytów T) na poziomie miedzy 800 a 1200 w mililitrze sześciennym krwi. Te limfocyty odgrywają kluczową rolę, sygnalizując innym komórkom układu odpornościowego by wykonały swe specyficzne działanie. Pierwotna wersja konwencjonalnego poglądu na AIDS zakłada, że wirus HIV-1 bezpośrednio zabija limfocyty CD4 T i w ten sposób zaburza wydajne działanie układu odpornościowego. uznaje się, że jeśli poziom limfocytów CD4 T spadnie poniżej poziomu 1 mm sześciennego, osoby będące nosicielem wirusa HIV-1 stają się podatne na zakażenia oportunistyczne, takie jak gruźlica,  zapalenie płuc o podłożu grzybicznym (pneumocystoza), toksoplazmozę czy różnego rodzaju nowotwory charakterystyczne dla chorych na AIDS.

Gdy infekcja wirusem HIV-1 zostaje potwierdzona i podejrzewa się u pacjenta AIDS, ilość limfocytów CD4 T jest regularnie badana, by ocenić jak system immunologiczny pacjenta sobie radzi. Jeśli ten model jest prawidłowy i HIV jest jedyną przyczyną AIDS, to logiczne byłoby uważać, że ilość limfocytów CD4 T będzie najlepszym wskaźnikiem szans na przeżycie danego pacjenta. Tak jednak nie jest.

Poziom selenu we krwi jest dużo lepszym wskaźnikiem szansy na śmierć z powodu AIDS niż ilość limfocytów CD4 T.

By to lepiej zilustrować, wiele badań udokumentowało obniżony poziom selenu w surowicy krwi oraz obniżony poziom aktywności peroksydazy glutationowej  u osób z HIV/AIDS. Niedawno Baum i współpracownicy donieśli o czynnikach immunologicznych i odżywczych u 125 seropozytywnych używających narkotyki mężczyzn i kobiet w Miami na Florydzie. Pomiar dokonywano na przestrzeni 3,5 roku, co 6 miesięcy. W czasie tego długiego badania zbierano informacje o:

  • Ilości limfocytów T typu CD4
  • rodzaju leczenia antyretrowirusowego
  • poziomie witamin: A, E, B6, B12 w surowicy krwi
  • poziomie selenu i cynku w surowicy krwi

W trakcie badania zmarło łącznie 21 uczestników z powodów powiązanych z HIV. Tylko poziom limfocytów CD4 T  (RR=0.69, p<0.04) oraz deficyt selenu (RR=10.8, p<0.002 udało się powiązać ze śmiertelnością, przy czym deficyt selenu był lepszym wskaźnikiem. Podobnie 24 dzieci mających HIV było monitorowane przez 5 lat, 50% z nich zmarło na choroby powiązane z HIV. U dzieci zainfekowanych HIV również niski poziom selenu w surowicy krwi był niezależnie powiązany ze śmiertelnością. W rzeczy samej, najniższy poziom selenu w surowicy krwi był powiązany z najszybszym postępem choroby. W skrócie, jeśli ktoś musi przewidzieć czy pacjent chory na AIDS umrze czy nie, najlepszym wskaźnikiem szan na przeżycie jest poziom selenu w surowicy krwi, a nie poziom limfocytów T typu CD4.

Dlaczego?

Minerały

 

Inny cytat z tej samej książki:

Zdaje się, że związek miedzy HIV a selenem jest głębszy niż tylko szybsze wyczerpywanie zapasów tego pierwiastka śladowego przez wirus. Różnice w poziomie selenu w środowisku zdają się wpływać na to kto i gdzie zarazi się HIV. Ten pogląd jest coraz bardziej akceptowany przez geochemików, którzy studiują selen. W istocie ostatnie publikacje Światowego Atlasu Selenu (Selenium World Atlas) użyto wskaźnik nosicieli wirusa HIV w populacji jako zastępstwo dla mierzenia poziomu deficyty selenu w Afryce z racji tego, że wiedza o konkretnych ilościach tego pierwiastka w glebie jest (w Afryce – przypis W.M.) dość ograniczona.

Ten argument poprzez porównanie został uwzględniony za sprawą E. W. Taylor’a, który pierwszy zauważył, że  HIV-1 w Afryce roznosi się najszybciej w rejonach w których występuje deficyt selenu w glebie.

 

—–

 

ANOMALY THREE: SELENIUM DEFICIENCY
A healthy person usually has between 800 and 1,200 CD4 T
lymphocytes (T-helper cells) in each cubic millimetre of their
blood. These lymphocytes play an essential role, signalling other
cells in the immune system to carry out their specific functions.
In the original conventional view of AIDS, it was believed that
HIV-1 directly killed CD4 T lymphocytes, so undermining the
immune system’s ability to function effectively. It is further
believed that when the CD4 T lymphocyte count falls below 200
per cubic millimetre, HIV-1 positive individuals become particularly vulnerable to the opportunistic infections such as tuberculosis, pneumocystis carinii pneumonia, and toxoplasmosis
and to the cancers that typify and are used to define AIDS.

When HIV-1 infection has been confirmed and AIDS is sus-pected, the number of CD4 T lymphocytes per cubic millimetre of a patient’s blood is regularly assessed as a guide to how well
the immune system is continuing to function. If the conventional model is correct and HIV is the sole cause of AIDS, it
would be logical to expect that this CD4 T lymphocyte count
would be the most accurate predictor of patient survival.14
It is
not. Plasma selenium levels are a far better indicator of the
probability of death from AIDS than are CD4 T lymphocyte
counts.
To illustrate, numerous studies have documented the presence of declining plasma selenium levels and an associated
decrease in glutathione peroxidase activity in individuals with
HIV/AIDS.15-17
More recently, Baum and co-workers18
have re-ported monitoring immunologic and nutritional factors at 6
month intervals, over 3.5 years, in 125 HIV-1-seropositive
drug-using men and women in Miami, Florida. This longitudinal study collected data on CD4 T lymphocyte count,
antiretroviral treatment, and plasma levels of vitamins A, E, B6, B12, and selenium and zinc. A total of 21 of the partici-pants died of HIV-related causes in the course of the study.
Only CD4 T lymphocyte counts over time (RR=0.69, p<0.04)
and selenium deficiency (RR=10.8, p<0.002) were significantly
associated with mortality, with selenium deficiency being the
superior indicator of it. Similarly, 24 HIV-infected children
were monitored for 5 years,19
during which time, 50 percent of
them died from HIV-related causes. In pediatric HIV-1 infection, as in adults, low plasma level of selenium was found to
be an independent predictor of mortality. Indeed, the lower
the serum selenium, the more rapidly death occurred, indicating that it was associated with faster disease progression.
In short, if one needs to predict whether or not a patient with
AIDS is likely to die, the best indicator of survival probability
is their plasma selenium level not their CD4 T lymphocyte
count. Why?”

 

„There seems to be more to the HIV-selenium relationship, how-ever, than just the depletion of this trace element by the virus.
Differences in environmental selenium levels appear to be influencing who is infected by HIV and where. This viewpoint is
now more accepted by the geochemists who study selenium.
Indeed, the recently published Selenium World Atlas used the
incidence of HIV-positive populations as a surrogate measure
of selenium deficiency in Africa, since knowledge of actual soil
levels of this trace element is quite scarce.

This argument by analogy was made on the advice of E.W. Taylor, who was the
first to recognize that the diffusion of HIV-1 in Africa was occurring most rapidly in selenium deficient regions”

Related Post

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *